اخبار ارز دیجیتال

بررسی رفتار کاربران بازار رمزارزها در سنین مختلف بر اساس گزارش سال نوبیتکس

جوان‌ترها در انتظار فرصت خرید ارزهای دیجیتال

مقایسـه ترکیـب موجـود در کیـف پـول کاربران ایرانی بازار دیجیتال در گروه‌های سـنی مختلف می‌دهد که جوانترهـا بیشـترین سـهم رمزارزی خـود را بـه بـه تتـر اختصـاص داده‌انـد.

آماری بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲ صرافی ارز نوبیتکس به دست آمده است، از این نظر کاربران جوان در سالی که سالی نزولی در قیمت ارزهای دیجیتال بود، با خرید و نگهداری بیشتر، در فرصت های خرید در قیمت های قیمت های بیشتر.

کاربران هرچه به سـن می‌گذارند، با عبور از ۳۰ سـالگی، دوج‌کوین را بخش اصلی سـبد سـرمایه‌گذاری خـود انتخـاب می‌کننـد.

تعداد کاربران دارای ۱۸ سال ۲۴ ساله می‌دهد که از ۲۱ ۲۱ درصد سبد دارای این سنی است که بعد از آن دوج کوین با ۱۶.۶ درصد، بیت کوین با ۱۱۱۱ و ۹ درصد جایگاه‌های بعدی قرار دارد. شیبا، کاردانو و ترون نیز در این گروه سنی قرار گرفتند.

در سنین ۲۵ تا ۳۰ سال نیز وضعیت مشابهی بوده و در اولویت قرار گرفته است. ۱۹.۴ درصد از افراد در این سن به تتر تعلق و کوین، بیت، اتریوم، شیبا و کاردانو در دسته های بعدی هستند.

اما در سنین ۳۱ تا ۴۰ سال، وضعیت کمی متفاوت است و دوج کوین گوی سبقت را از تتر گرات. دوج 18.6 درصد دارای کاربران در این سنی را به خود اختصاص و تتر با 13.9، بیت با 10.3 و اتریوم، شیبا، کاردانو کاردانو و ترون ترون، در رده های بعدی.

در گروه 41 تا 50 و 51 تا 60 نیز دوج کوین محبوبیت را دارد و بعد از دوج کوین کوین قرار گرفته است. برای ۴۱ ۵۰ سال‌ها بعد از دوج و تتر، بیت کوین، ریپل و ترون، محبوبیت بیشتری دارند و ۵۱ تا ۶۰ سال بعد از دوج کوین و تتر، بیت، اتریوم، شیبا، کاردانو و ترون.

علاقه بیشتر ۳۱ ۶۰ ساله به دوج کوین شده است این میم کوین محبوب ایلان به‌طور میانگین بیشترین تعداد را از دارایی دارای کاربران کل نوبیتکس داشته باشد.

اگر تعداد جستوجوی کوین‌های مختلف در گوگل بیشتر مردم را به یک کوین نشان دهند، می‌توان نتیجه گرفت بین کاربران ایرانی بازارهای ارزهای دیجیتال و سایر کاربران در جهان شباهت‌ها شباهت‌ها و تفاوت‌های تفاوت‌های جالب توجه جالب توجهی.

در حالی که در ایران، دوج کوین به یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری می‌شود، نتایج مردم جهان در گوگل در سال، نشان می‌دهد که در این سال، کلمه بیت کوین ۲۸ میلیون و هزار بار و بعد از بیت ۵ و بعد از آن می‌شود. ۸۵۰ هزار بار جست‌وجو در موقعیت‌های قرار گرفته و شیبا نیز ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار بار جست‌وجو شده است. اتریوم با ۳ و ۸۴۰ هزار جست‌وجو در رده قرار دارد و بعد از آن اولانچ، لایت‌کوین، کاردانو، سیف‌مون و نکسوس قرار گرفته‌اند.

اما از این نکته نیز اشاره می‌کند که بیت‌کوین به دلیل و تأثیر قیمتش بر قیمت سایر رمزارزهای طبیعی است که بیشتر به جست‌و‌و‌را به خود اختصاص داده است. برنامه ای که بازدید از صفحه بیت کوین نوبیتکس را نیز در میان بازارهای نوبیتکس به خود اختصاص داده است.

اما کاربـران بـالای سـال ایرانی رفتار متفاوتـی نسـبت بـه دیگـر سـنی دارند و جالب هستند که برای تا ۷۰ ساله‌ها، بیت کوین اولویت قرار دارد ۱۸.۴ درصد از سبدی دارای دارایی افراد در این سنی را بیت کوین تشکیل تشکیل می‌دهد. بعد از بیت کوین نیز تتر، اتریوم، دوج کوین، شیبا، بی آن بی و ریپل قرار گرفتدا.

۷۱ تا ۸۰ هم تتر را با نزدیک به ۲۲ اتریوم و بیت کوین را ۱۶.۶ و ۱۵.۱ درصد در صدر دارایی‌های خود قرار داده و به ترتیب ترتیب، دوج کوین، شیبا، ریپل و آن بی، محبوب این افراد. هستند.

به نظر می‌رسد بالای ۶۰ سال ، منطقی‌ترین سبد دارایی به لحاظ لحاظ رمزارزهای دارای قوی‌تر ، در اختیار دارند و کمتر هیجانات هیجانات به خرید خرید میم‌کوین‌هایی مثل دوج‌کوین و و شیبا شیبا اینو اینو.

بررسی رفتار کاربران بازار رمزارزها در سنین مختلف بر اساس گزارش سال نوبیتکس

بـا در گرفتـن میانگیـن سـنی ۳۵ سـال بـرای کاربـران، خیلی دور از نظر نمی‌رسـد که بیشـترین گروه سـنی در نوبیتکـس مربـوط بـه دوره ۳۱ ۳۱ تـا ۴۰ سـاله‌ها سـاله‌ها باشـد. ایـن گـروه ۴۰ درصـد کاربران را تشـکیل داده و مانند سـال‌های گذشـته در گروه‌هـای گروه‌هـای سـنی قرار اسـت.

۵۱ تا ۶۰ ساله‌ها، صاحب بیشترین ارزش دارایی

۳۱ تـا سـاله‌ها بـه واسـطه جمعیـت بیشترشـان در بیـن کاربـران بیشـترین سـهم را از دارایی‌هـای رمـزارزی بـه نـام خـود ثبـت و نزدیک به ۴۲ درصد کل دارایی‌های میانـنـفـر در نوبیتکس، متعلق به ۳۱ تا سال‌ها است. ۵۱ تا ۶۰ سـاله تقریباً برابر میانگیـن کل کاربران، دارای رمزارزی کیـف پـول خـود دارند شـاخص ثـروت ثـروت بالاتری کسـب کرده‌اند. دلیل بالاتر بودن شاخص ثروت افراد بالای ۵۰ سال را می توان در دو موضوع تحلیل کرد. نخست در این سن احتمالاً از پایداری مالی بیشتر و نکته دیگر اینکه گروه سنی احتمالاً کمتری به انتقال دارایی از صرافی به پول پول شخصی دارند و می‌دهند دارایی‌های خود را با صرفنظر از دردسرهای احتمالی احتمالی انتقال پول شخصی، در نظر بگیرند. کیف پول صرافی نگهداری کنند.

مبنـای محاسـبه ثـروت در ایـن گـزارش، میانگیـن دارایـی موجـود کیف پول کل کاربـران اسـت . بـه‌طـوری کـه ایـن بـه عنـوان مبنـای ۱۰۰ واحـد در نظـر شـده و ۲۶ بـه این اسـت که گـروه مورد نظـر تقریباً چهـارم چهـارم کل،، دارایـی در کیـف پـول پـول نوبیتکـس نوبیتکـ خس.

اما از تعداد پنجاه ساله بعدی بعدی ۳۱ تا ۴۰‌ها در قرار دارند و بیش از یک درصد از نوبیتکس کاربران این گروه سنی گرفته شده و ۴۱ تا ۵۰ سال در رتبه‌بندی قرار دارند.

بررسی رفتار کاربران بازار رمزارزها در سنین مختلف بر اساس گزارش سال نوبیتکس
بررسی رفتار کاربران بازار رمزارزها در سنین مختلف بر اساس گزارش سال نوبیتکس

به کاربران سبد در گروه‌های سنی اشاره شد، گروه‌های سنی مختلف از سبدی در رمزارزهایی جدا می‌شوند که دارای بیشترین میزان با آن هستند، متفاوت متفاوت هستند و هرکدام هرکدام هرکدام گروه‌هـای سـنی، رمزارزه‌ای را بـرای خریـد و فـروش فـروش فـروش. البته به نسبت، شیبا اینو بیشترین تعداد خرید فروش رمزارزی در نوبیتکس را به اختصاص داده شده است. دلیل بالا تعداد خرید و فروش این رمزارز را می‌توان نوسانات بالای قیمت کوین جست‌وجو کرد که کاربران با خرید و فروش روزانه شیبا از نواسانات بالای آن در کوتاه‌مدت کوتاه‌مدت کسب سود سود می‌کنند.

مقایسـه ترکیـب گروه‌هـای سـنی مختلـف نشـان می‌دهـد، هرچـهـی بـه سـمت میانسـالی، سـهم تتـر از ترکیـب، کمتـر و کمتـر می‌شـود. بـه‌طـوری ۱۸ تـا ۲۴ سـاله‌ها بـا اختصـاص ۲۱ ۲۱ درصـد خـود بـه، بیشـترین سـهم را ایـن اسـتیبل‌کوین اسـتیبل‌کوین نظـر گرفته‌اند و کمتریـن سـهم تتـر از کلـ معامالت، مربـوط مربـه.

برای این، 18 تا 20 سال بیشترین خرید را به ترتیب در رمزارزهای تتر، شیبا، کوین، بیت بیت کوین و کاردانو انجام دادند.

5 تا سال‌ها نیز تعداد زیادی رمزشان را روی رمز انجام داده‌اند و بعد از تتر،، دوجکوین، ترون اتریوم، بیت‌کوین و کاردانو، رمزارزهایی هستند که بیشترین خرید و فروش کاربران این سنی را انجام داده‌اند.

اما برای تا 40 ساله‌ها شیبا در تعداد و فروش‌ها بوده است و دوج کوین در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته است.

کاربران ۴۱ ۵۰ ساله نیز به ترتیب، شیبا دوج کوین، تتر، ترون و کوین در راس خرید و فروش هایشان قرار داده اند.

از سوی، 51 تا 60 ساله بیشترشان را رمزارزهای شیبا، دوج، بیت کوین، تتر، ترون و کاردانو داشته‌اند و 61 تا 70 70 سال نیز به تعداد بیشتر با شیبا، دوج کوین، اتریوم اتریوم، ترون، کاردانو نیز می‌شوند. و تتر انجام داده اند.

این گزارش می‌تواند از نوع نگاه کاربران بازار ارزهای ایران در سنین مختلف را انتخاب کند و تحلیلگران قرار دهد. تحلیلی که به فعالیت بیش از چهار میلیون پانصد هزار کاربر ایرانی در بازار رمزارزها توجه دارد، می‌توانم به کل جامعه رمزارزی ایران تعمیم داد.

متن کامل گزارش سال ۲۰۲۲ نوبیتکس را می توانید در این فایل مطالعه کنید: گزارش کامل

تحریریه ریمینو

من امیر هستم از کرمان و خیلی خوشحالم که میتونم از طریق ریمینو صدای رسای اخبار ایران و جهان باشم

مقالات جذاب با ارزش مطالعه بالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بسته است
دکمه بازگشت به بالا